Polityka Prywatności

Data przyjazdu
Data wyjazdu

Załącznik nr 1 wersja z dnia 15.06.2020 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ TWOICH PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Szanowny Kliencie !

W celu umożliwienia dostarczania Ci jak najlepszej jakości usług świadczonych na mocy zawartej z Nami umowy oraz dokonanej rezerwacji, jak również w celu prawidłowego i profesjonalnego wykonania łączącej Nas umowy, a także możliwością udostępniania Ci informacji o usługach przez Nas oferowanych, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nr rej. auta, nr i seria dowodu, PESEL. Czyli te dane lub część danych, które zobowiązany byłeś nam podać
w celu zawarcia dokonania rezerwacji na Naszych witrynach internetowych znajdujących się pod adresem
http://www.apartamentymierzeja.pl, www.stegnaforest.pl, www.ncnk.pl, www.wakacyjnekaty.pl

Zapewniamy, że przekazane nam przez Ciebie dane osobowe są u nas bezpieczne. Informujemy zarazem, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać zaczyna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Mając na uwadze powyższe pragniemy poinformować Cię Drogi Kliencie o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

  1. Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych oraz kto będzie je przetwarzał?

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w związku z zawarciem z Nami umowy najmu lokalu, do której załącznik stanowi niniejsza informacja, jest Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS Tomasz Stefański z siedzibą w Kątach Rybackich (82-110) przy ul. Zalewowej 14, NIP: 583 289 55 47.

Nasze dane kontaktowe zostały umieszczone na witrynie http://www.apartamentymierzeja.pl/, www.ncnk.pl, www.wakacyjnekaty.pl niemniej jednak dla Twojej wygody wskazujemy je również w tym dokumencie – nasze dane kontaktowe to: Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS Tomasz Stefański, ul. Zalewowa 14, 82-110 Kąty Rybackie, adres e- mail: info@ncnk.pl, numer telefonu 55 261 02 00. Informujemy, że możesz się z Nami kontaktować zarówno drogą elektroniczną, listowną jak i telefonicznie.

  1. Jakie dane osobowe będą przez Nas przetwarzane?

Danymi osobowymi jakie będą przez Nas przetwarzane są Twoje imię i nazwisko, Twój numer telefonu, Twój adres e-mail, nr rej. auta, nr
i seria dowodu, PESEL. Są to dane osobowe, które: podałeś Nam w związku z dokonaną na naszej witrynie internetowej rezerwacją lub podałeś Nam w momencie rozmowy telefonicznej celem sporządzenia oferty lub podałeś Nam celem sporządzenia potwierdzenia warunków wynajmu na piśmie w dniu zakwaterowania.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych
i reklamowych tj. w celu otrzymywania od Nas powiadomień e-mail oraz wiadomościami SMS o promocjach i nowych ofertach, będziemy przetwarzali następujące Twoje dane osobowe: Imię, Nazwisko, Twój adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który stanowi, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

  1. Czy masz obowiązek podania Nam Twoich danych osobowych?

Konieczność podania przez Ciebie wymienionych wyżej danych osobowych wynika z dokonanej przez Ciebie rezerwacji – na witrynie internetowej http://www.apartamentymierzeja.pl/rezerwacja, www.stegnaforest.pl, www.ncnk.pl, www.wakacyjnekaty.pl lub
z uwagi na dokonanie rezerwacji w inny sposób np. telefonicznie, czatem, za pośrednictwem portalów społecznościowych.

- rezerwacji lokalu oraz Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Apartamentów Nadmorskiego Centrum Nieruchomości Kompleks, znajdującego się na wyżej wskazanej witrynie internetowej, zaakceptowanego przez Ciebie przed dokonaniem rezerwacji. Podanie wymienionych na wstępie danych osobowych jest warunkiem zawarcia dokonania rezerwacji apartamentu oraz zawarcia umowy na jego wynajem i jest niezbędne celem prawidłowego i profesjonalnego wykonania zawartej pomiędzy Nami umowy.

W przypadku braku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych tj.
w celu otrzymywania od Nas powiadomień e-mail oraz wiadomości SMS o promocjach i nowych ofertach
Twoje dane osobowe nie będą przez Nas wykorzystywane w tym celu. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych tj. w celu otrzymywania od Nas powiadomień e-mail o promocjach i nowych ofertach nie jest obowiązkowe i zawsze zależy od zgody i woli Naszego Klienta.

  1. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu prawidłowego i profesjonalnego wykonania zawartej przez Ciebie umowy
o wynajem apartamentu i realizacji dokonanej przez Ciebie rezerwacji, a także do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ostatecznej umowy o najem apartamentu. Przedmiotowe dane niezbędne są m.in. do wystawienia rachunku/faktury za wykonaną usługę, kontaktu z Tobą, informowania Cię o wykonaniu usługi oraz ewentualnych zmianach, terminach wykonania usługi itp.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie podanych Nam danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych tj. w celu otrzymywania od Nas powiadomień e-mail i wiadomościach SMS o promocjach i nowych ofertach będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak Imię, Nazwisko, Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu wysyłania Ci powiadomień o promocjach i nowych ofertach.

Pamiętaj, iż zawsze masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych.

  1. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. podwykonawcom naszych usług (np. usługi księgowe, dostawcy usług serwerowych i elektronicznych, usługi pocztowe, dostawcy miejsc noclegowych i hotelowych) oraz podmiotom zlecającym nam wynajem swojego lokalu, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. sądy lub prokuratury – niemniej jednak tylko w takim wypadku, gdy organy te wystąpią
ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa.

  1. Jakie masz prawa w stosunku do udostępnionych Nam danych osobowych?

Masz prawo do żądania od Nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także do przenoszenia Twoich danych osobowych.

W każdym wypadku Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych
i reklamowych masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych
i reklamowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Nas dotyczących Cię danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo to możesz wykonać wysyłając na adres Naszej siedziby lub adres e-mail stosowny sprzeciw.

  1. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie podanych Nam danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych tj. w celu otrzymywania od Nas powiadomień e-mail o promocjach i nowych ofertach będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak Imię, Nazwisko, Twój adres e-mail oraz numer telefonu do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie twoich danych w tym celu.

Wszelkie przekazane nam przez Ciebie dane osobowe w celu zawarcia z Nami umowy lub dokonania rezerwacji będą przez Nas przetwarzane przez okres 10 lat tj. do upływu najdłuższego przewidzianego przez przepisy ustawy Kodeks cywilny terminu przedawnienia roszczeń. Dane w przedmiocie przekazanego nam numeru rejestracyjnego pojazdu będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia realizacji łączącej Nas umowy. Po tym okresie dane te będą usuwane.

Z wyrazami szacunku

Administrator Twoich danych osobowych

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl

przewodnik po okolicy